Forretningsbetingelser for Advoca Advokatanpartsselskab

Generelt

Disse forretningsbetingelser er, medmindre andet skriftligt aftales, gældende for enhver opgave, som Advoca Advokatanpartsselskab (Advoca) bistår med løsningen af på vegne af klienten.

Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra klienten undersøger vi gennem vore interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

I forbindelse med enhver sag gælder også vore regler for fortrolighed, insiderhandel og hvidvaskning.

Honorar

Vort honorar beregnes med udgangspunkt i (i) den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med vor bistand, og de involverede medarbejderes erfaring, (ii) til en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for klienten, (iii) arbejdets karakter samt (iv) det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse.

Ved enkelt-opgaver fakturerer vi normalt i forbindelse med afslutningen af sagen. Ved længerevarende sager og i faste klientforhold søger vi at fakturere måneds- eller kvartalsvist.

Forsinket betaling medfører, at der tilskrives renter på det fakturerede beløb. Manglende betaling kan medføre, at vi af denne årsag udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.

Momsnummer

Advocas momsnummer er DK42549134.

Vort honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis klienten I sit hjemland er forpligtet til at indeholde kildeskat af vort honorar, skal honoraret automatisk forhøjes med et sådant beløb, at Advoca efter den pågældende kildeskat vil modtage et beløb svarende til det oprindeligt fakturerede beløb før kildeskat.

Udlæg

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

Klientmidler

Midler, som vores klienter betror Advoca, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse.

Advoca er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut. Advoca vil med mindre andet aftales med klienten anvende vores sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vores sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til den klientansvarlige partner.

Ansvar og dettes begrænsning

Advokaterne hos Advoca er som medlemmer af Advokatsamfundet underlagt Advokatsamfundets regler og rådgiver alene om dansk ret.

Vi er ansvarlige for vor bistand over for vores klienter efter dansk rets regler. Vort ansvar omfatter dog ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab. Hvis en anden rådgivers ansvar i forbindelse med den pågældende sag er begrænset, afskåret eller dækket af forsikring, er vort firmas ansvar begrænset til det beløb, som vi ville have været ansvarlige, hvis der ikke havde været en sådan begrænsning, afskæring af ansvar eller forsikringsdækning.

Vort ansvar er begrænset til et beløb svarende til 25 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 50 millioner kroner.

Klienten kan alene rejse krav mod Advoca Advokatanpartsselskab og således ikke mod de enkelte partnere eller andre medarbejdere.

Forhold til andre rådgivere

Hvis det er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold, diskuteres en sådan opgave med klienten i forbindelse med valget af rådgiver.

Klienten er opdragsgiver for sådanne rådgivere, selvom fakturaen stiles til Advoca.

Vi er ikke ansvarlige for den af disse rådgivere ydede bistand.

Afslutning af klientforhold eller sag

Vort klientforhold ophører på tidspunktet, hvor den afsluttende faktura for vor bistand udstedes, eller på begæring af klienten. Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, kan vi udtræde af denne. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.

Immaterielle rettigheder.

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advoca, tilhører Advoca, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Klageadgang

Hvis vor bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet. Firmaet er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder om klage til Advokatnævnet, www.advokatnaevnet.dk.

Lovvalg og værneting

Tvister med Advoca kan alene behandles under dansk ret og de danske domstole har eksklusiv kompetence til at behandle sager om krav mod Advoca.

Andre forhold

– Fortrolighed

Medarbejderne hos Advoca har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vore klienters sager og øvrige forhold.

Alle oplysninger, som vi modtager fra vores klienter i forbindelse med vor bistand, er underlagt vor tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed. Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne mod hvidvaskning og reglerne om indberetningspligtige grænseoverskridende skatteordninger som følge af EU direktiv 2018/822/EU (DAC6).

– Insiderregler

Medarbejderne hos Advoca er pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i markedsmisbrugsforordningen til håndtering af intern viden om børsnoterede selskaber, og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

– Databeskyttelse

Som en del af kommunikation og drøftelser med os vil vi samle og behandle persondata vedrørende vores klienter. De kan læse yderligere om Advocas indsamling og behandling af sådanne persondata og deres rettigheder som datasubjekt i vor privacy notice.

– Regler mod hvidvaskning

Advoca er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Klienter skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse navn, adresse og CPR nummer eller CVR nummer. Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på tilsvarende måde som et CPR nummer for personer eller CVR nummer for selskaber.

Identitetsoplysninger indhentet om fysiske personer som led i Advocas forpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Der vil ikke ske behandling af sådanne identitetsoplysninger til andre formål, herunder kommercielle formål. Vi er i medfør af hvidvaskreglerne i visse situationer forpligtet til at foretage underretning til Advokatsamfundet og/eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ved mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Der kan i forbindelse med en sådan underretning ske videregivelse til Advokatsamfundet og/eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet af indhentede identitetsoplysninger.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Februar 2022